18 C
Los Angeles
Saturday, September 23, 2023

Kamel Park Hotel Contacts

Kamel Park Hotel is a great definition...

Masswarehouse

Makro and The Fruitspot are the two...
HomePeopleList of Luhya sub-tribes...

List of Luhya sub-tribes and clans in Kenya
L

- Advertisement -

This article Lists Luhya sub-tribes and clans in Kenya. The Luhya are a group of 20 Bantu peoples native to western Kenya. They number 6,823,842 people according to the 2019 national census, accounting for about 14.34% of Kenya’s total population.
Luhya refers to both the 20 Luhya Clans and their respective languages collectively called Luhya languages. There are 20 clans that make up the Luhya. Each has a distinct dialect. The word Luhya or Luyia in some of the dialects means “the north”, and Abaluhya thus means “people from the north”. Other translations are “those of the same hearth.”
The seventeen clans are the Bukusu, Idakho, Isukha, Kabras, Khayo, Kisa, Marachi, Maragoli, Marama, Aba-luhya luo in Siaya, Nyala, Nyole, Samia, Tachoni, Tiriki, Tsotso, Wanga, and Batura. They are closely related to the Masaba, whose language is mutually intelligible with Luhya. The Bukusu and the Maragoli are the two largest Luhya clans.
The principal traditional settlement area of the Luhya is in what was formerly the Western province and Nyanza province of Kenya. A substantial number of them permanently settled in the Kitale and Kapsabet areas of the former Rift Valley province. Western Kenya is one of the most densely populated parts of Kenya.

Here is a List of Luhya sub-tribes and clans in Kenya

The Bukusu 

They speak Lubukusu and occupy Bungoma , Mount Elgon district and Trans Nzoia. The clans of the Bukusu include the Bamutilu, Babuya, Batura, Bamalaba, Bamwale, Bakikayi, Basirikwa, Baechale, Baechalo, Bakibeti, Bakhisa, Bamwayi Bamwaya, Bang’oma, Basakali, Bakiabi, Baliuli, Bamuki, Bakhona, Bakoi, Bameme, Basombi, Bakwangwa, Babutu (descendants of Mubutu also found in Congo), Bakhoone, Baengele (originally Banyala), Balonja, Batukwika, Baboya, Baala, Balako, Basaba, Babuya, Barefu, Bamusomi, Batecho, Baafu, Babichachi, Bamula, Balunda, Babulo, Bafumo, Bayemba, Baemba, Bayaya, Baleyi, Baembo, Bamukongi, Babeti, Baunga, Bakuta, Balisa, Balukulu, Balwonja, Bamalicha, Bamukoya, Bamuna, Bamutiru, Bayonga, Bamang’ali, Basefu, Basekese, Basenya, Basime, Basimisi, Basibanjo, Basonge, Batakhwe, Batecho, Bachemayi, Bachemwile, Bauma, Baumbu, Bakhoma, Bakhonjo, Bakhwami, Bakhulaluwa, Baundo, Bachemuluku, Bafisi, Bakobolo, Bamatiri, Bamakhuli, Bameywa, Bahongo, Basamo, Basang’alo, Basianaga, Basioya, Bachambayi, Bangachi, Babiya, Baande, Bakhone, Bakimwei, Batilu, Bakhurarwa, Bakamukong’i, Baluleti, Babasaba, Bakikai, Bhakitang’a, Bhatemlani, Bhasakha, Bhatasama, Bhakiyabi, Banywaka, Banyangali, etc. For a complete list of Bukusu clans see Shadrack Amakoye Bulimo’s new book Luyia Nation: Origins, Clans and Taboos ISBN 978-1-4669-7837-9

The Samia 

They speak Lusamia and occupy Southern Region of Busia District (Busia county), Kenya. The clans of the Samia of include the Abatabona, Abadongo, Abakhino, Abakhulo, Abakangala, Abasonga, Ababukaki, Ababuri, Abalala, Abanyiremi, Abakweri, Abajabi, Abakhoba, Abakhwi, Abadulu,

The Khayo 

They speak Lukhayo and occupy Nambale District and Matayos Division of Busia County, Kenya. Khayo clans include the Abaguuri, Abasota, Abakhabi.

- Advertisement -

The Marachi 

They speak Lumarachi and occupy Butula District in Busia county. Marachi clans include Ababere, Abafofoyo, Abamuchama, Abatula, Abamurono, Abang’ayo, Ababule, Abamulembo, Abatelia, Abapwati, Abasumia, Abarano, Abasimalwa, Abakwera, Abamutu, Abamalele, Abakolwe, Ababonwe, Abamucheka, Abaliba, Ababirang’u, Abakolwe, Abade. Abasubo. The name Marachi is derived from Ng’ono Mwami’s father who was called Marachi son of Musebe, the son of Sirikwa.So all the Marachi clans owed their allegiance to Ng’ono Mwami from whose lineage of Ababere clan they were founded. The name Marachi was given further impetus by the war-like lifestyle of the descendants of Ng’ono who ruthlessly fought off the Luo expansion of the Jok Omollo a Nilotic group that sought to control the Nzoia and Sio Rivers in the area and the fishing grounds around the gulf of Erukala and Ebusijo-modern Port Victoria and Sio Port respectively.

The Nyala 

They speak Lunyala and occupy Busia District. Other Nyala (Abanyala ba Kakamega) occupy the north western part of Kakamega District. The Banyala of Kakamega are said to have migrated from Busia with a leader known as Mukhamba. They speak the same dialect as the Banyala of Busia, save for minor differences in pronunciation. The Abanyala ba Kakamega are also known as Abanyala ba Ndombi. They reside in Navakholo Division North of Kakamega forest. Their one-time powerful colonial chief was Ndombi wa Namusia. Chief Ndombi was succeeded by his son, Andrea.

- Advertisement -

Andrea was succeeded by Paulo Udoto, Mukopi, Wanjala, Barasa Ongeti, Matayo Oyalo and Muterwa in that order.

The clans of the Banyala include Abahafu, Ababenge, Abachimba, Abadavani, Abaengere, Abakangala, Abakhubichi, Abakoye, Abakwangwachi, Abalanda, Abalecha, Abalindo, Abamani, Abalindavyoki, Abamisoho, Abamuchuu, Abamugi, Abamulembo, Abasinyama, Abamwaya, Abanyekera, Abaokho, Abasaacha, Abasakwa, Abasaya, Abasenya, Abasia, Abasiloli, Abasonge (also found among Kabras), Abasumba, Abasuu, Abatecho (also found among Bukusu), Abaucha, Abauma, Abaumwo, Abacharia, Abayaya, Abayirifuma (also found among Tachoni), Abayisa, Abayundo and Abasiondo, Abachende.

The Banyala do not intermarry with someone from the same clan.

- Advertisement -

The Kabras 

They speak Lukabarasi and occupy the northern part of Kakamega district. The Kabras were originally Banyala. They reside principally in Malava, in Kabras Division of Kakamega district. The Kabras (or Kabarasi, Kavalasi and Kabalasi) are sandwiched by the IsukhaBanyala and the Tachoni.

The name “Kabras” comes from Avalasi which means ‘Warriors’ or ‘Mighty Hunters.’ They were fierce warriors who fought with the neighbouring Nandi for cattle and were known to be fearless. This explains why they are generally fewer in number compared to other Luhya tribes such as the Maragoli and Bukusu.

They claim to be descendants of Nangwiro associated with the Biblical Nimrod. The Kabras dialect sounds like the Tachoni dialect. Kabras clans include the Abamutama, Basonje, Abakhusia, Bamachina, Abashu, Abamutsembi, Baluu, Batobo, Bachetsi and Bamakangala. They were named after the heads of the families.

The Kabras were under the rulership of Nabongo Mumia of the Wanga and were represented by an elder in his Council of Elders. The last known elder was Soita Libukana Samaramarami of Lwichi village, Central Kabras, near Chegulo market. When the Quaker missionaries spread to Kabras they established the Friends Church (Quakers) through a missionary by the name of Arthur Chilson, who had started the church in Kaimosi, in Tiriki. He earned a local name, Shikanga, and his children learned to speak Kabras as they lived and interacted with the local children.

The Tsotso 

They speak Olutsotso and occupy the western part of Kakamega district. Tsotso clans include the Abangonya, Abashisiru, Abamweche, Abashibo,

The Idakho 

They speak Lwidakho and occupy the southern part of Kakamega district. Their clans include the Abashimuli, Abashikulu, Abamasaba, Abashiangala, Abamusali, Abangolori, Abamahani, Abamuhali.

The Isukha 

They speak Lwisukha and occupy the eastern part of Kakamega district. Isukha clans include the Abarimbuli, Abasaka- Ia, Abamakhaya, Abitsende, Abamironje, Abayokho, Abakusi, Abamahalia, Abimalia, Abasuiwa, Abatsunga, Abichina, Abashilukha, Bakhumbwa, Baruli, Abatura, Abashimutu, Abashitaho, Abakhulunya, Abasiritsa, Abakhaywa, Abasaiwa, Abakhonyi, Abatecheri, Abayonga, Abakondi, Abaterema, and Abasikhobu.

The Maragoli 

They speak Lulogooli and occupy Vihiga district. Maragoli clans include Avamumbaya, Avamuzuzu, Avasaali, Avakizungu, Avavurugi, Avakirima, Avamaabi, Avanoondi, Avalogovo, Avagonda, Avamutembe, Avasweta, Avamageza, Avagizenbwa, Avaliero, Avasaniaga, Avakebembe, Avayonga, Avagamuguywa, Avasaki, Avamasingira, Avamaseero, Avasanga, Avagitsunda.

The Nyole 

They speak Olunyole and occupy Bunyore in Vihiga district. Nyole clans include Abakanga, Abayangu, Abasiekwe, Abatongoi, Abasikhale, Aberranyi, Abasakami, Abamuli, Abasubi (Abasyubi), Abasiralo, Abalonga, Abasiratsi. Abamang’ali, Abanangwe, Abasiloli, Ab’bayi, Abakhaya, Abamukunzi and Abamutete.

The Tiriki 

They speak Ludiliji and occupy Tiriki in Vihiga district. Tiriki clans include Balukhoba, Bajisinde, Bam’mbo, Bashisungu, Bamabi, Bamiluha, Balukhombe, Badura, Bamuli, Barimuli, Baguga, Basianiga and Basuba.

The Wanga 

They speak Oluwanga and occupy Mumias and Matungu Districts. The 22 Wanga clans are Abashitsetse, Abakolwe, Abaleka, Abachero, Abashikawa, Abamurono, Abashieni, Abamwima, Abamuniafu, Abambatsa, Abashibe, Ababere, Abamwende, Abakhami, Abakulubi, Abang’ale, Ababonwe, Abatsoye, Abalibo, Abang’ayo, Ababule and Abamulembwa.

The Marama 

They speak Lumarama and occupy Butere district. Marama clans include Abamukhula, Abatere, Abashirotsa, Abatsotse, Aberecheya, Abamumbia, Abakhuli, Abakokho, Abakara, Abamatundu, Abamani, Abashieni, Abanyukhu, Abashikalie, Abashitsaha, Abacheya, etc.

The Kisa 

They speak Olushisa and occupy Khwisero district. Kisa clans include Ababoli, Abakambuli, Abachero, abalakayi, Abakhobole, Abakwabi, Abamurono, Abamanyulia, Abaruli, Abashirandu, Abamatundu, Abashirotsa, Abalukulu etc.

The Tachoni 

They speak Lutachoni and occupy Lugari, Trans-Nzoia, Likuyani, Bungoma and Malava districts. Tachoni clans include Abachikha-Abakobolo, Abachambai, Abakabini, Abacharia, and Abamuhonngo-, Abakamutebi, Abamarakalu, Abasang’alo, Abangachi, Abasioya, Abaabiya, Abatecho, Abaengele, Abaabichwa, Abamarakalu, Abamakhanga, Abamakhuli, Abalugulu, Abakubwayi, Abakuusi, Abakamlevi, Abachewa, Abameywa,Abamurundi, Abamua,Abachimuluk, Abachivino, Abanyang’ali, Abarefu, Abasamba, Abasamo, Abaluu, Abayumbu, Abawande, Abaabichu, Abasonge/Abasonje, Abasaniaka, Abamweya, and Abamalicha. The Saniaga clan found among the Maragoli in Kenya and the Saniak in Tanzania are said to have originally been Tachoni.

Other clans said to have been Tachoni are the Bangachi found among Bagisu of Uganda, and Balugulu, also found in Uganda and the Bailifuma, found among the Banyala.

Although Trans Nzoia is in the Rift Valley province, substantial Luhya populations have settled in the Kitale area.

Batura

Abatura Speak Olutura and are found in the three Mulembe counties of Kakamega, Busia, and Bungoma. Their main clans are Bakhauka, for a lady Nakhauka, who are mainly found in Khasoko area of Bungoma County.

Bakhibe, for a lady again Nashibe , found partly in Mungore and Namatotoa again in Bungoma County. Bamutiru, for a lady Namutiru are found in both Lung’anyiro nd Nanyeni Sublocations of Koyonzo location and ward in Matungu Constituency, Lastly, we have the Batsoye, for a lady Nabatsoye who are found in the following sublocations of Matungu sub-county.

Munami, Mirere, Namamali, Lung’anyiro, Nanyeni, Musamba, Khalaba, and Namulungu sub-locations.lt should be noted that Bashibe are also found in Mirere and Koyonzo Sublocations.

Make sure to check out our social media to keep track of the latest content.

Instagram @nyongesasande

Twitter @nyongesasande

Facebook Nyongesa Sande

YouTube @nyongesasande

Disclaimer: The information that Nyongesasande.com provides on this website is obtained from publicly available resources and is intended for information or educational purposes only. We aim to present the most accurate information possible. Through this website, you might link to other websites which are not under our control. We have no control over the nature, content and availability of those websites. Inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorsement of the views expressed within them. All content on this website is copyright to the website’s owner and all rights are reserved. We take no responsibility for, and will not be liable for, the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control. Please refer to our terms and conditions and privacy policy before using this website.

Previous article
Next article

- A word from our sponsors -

Most Popular

More from Author

Duncan Kiige: A Remarkable Force in the World of Social Work

Duncan Kiige is indeed a force to reckon with in the...

Kamel Park Hotel Contacts

Kamel Park Hotel is a great definition of tranquility due to...

Masswarehouse

Makro and The Fruitspot are the two components of Masswarhouse. Makro...

Murray and Roberts Holdings

Murray and Roberts Holding is a South Africa based engineering and...

- A word from our sponsors -

Read Now